Radio Weststellingwerf Centraal

Vermogenspositie Weststellingwerf opnieuw verbeterd

Vermogenspositie Weststellingwerf opnieuw verbeterd

De gemeente Weststellingwerf heeft binnen de bestuursperiode 2014-2018 voor het derde jaar op rij afgesloten met een positief rekeningresultaat. Over 2016 is dit € 3,9 miljoen. In de aan de raad aangeboden Jaarrekening 2016 legt het college financiële verantwoording af. Wethouder Financiën Jack Jongebloed: “We zijn verheugd dat we er samen opnieuw in geslaagd zijn het voorgenomen beleid binnen het beschikbare budget uit te voeren”.

Speerpunten
Op de drie speerpunten van het huidige college van burgemeester en wethouders zijn in 2016 goede scores behaald. Zo is de vermogenspositie van Weststellingwerf verbeterd. De solvabiliteit is gestegen tot boven het minimaal gewenste percentage van 20%. Het college wil daarnaast een stabiele lastendruk voor inwoners en ondernemers. De stijging van de Onroerende zaak belasting (OZB) is beperkt gebleven tot de verhoging die in het coalitieakkoord is afgesproken, terwijl de tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing evenals in 2014 en 2015 niet zijn verhoogd. Verder is gewerkt aan het verwezenlijken van de door het college gestelde ambities in deze bestuursperiode. Bovendien heeft de raad in 2016 de door de college voorgestelde Investeringskalender 2017-2027 vastgesteld. Van enkele van de hierin beschreven ambities wordt momenteel de uitvoering voorbereid.

Resultaten
Het positieve rekeningresultaat van € 3,9 miljoen is voornamelijk te danken aan incidentele voordelen. In het oog springen € 3 miljoen binnen het Sociaal Domein als gevolg van nagekomen definitieve afrekeningen over 2015 en de verkoop van de aandelen Enexis met een opbrengst van € 1 miljoen. In 2016 zijn op het Sociaal Domein belangrijke stappen vooruit gezet. Zo is de geleverde zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verbeterd. Andere succesvolle activiteiten in 2016 waren onder meer de ondersteuning van basisscholen voor het bewegingsonderwijs door buurtsportcoaches en de start van het Ondernemersfonds Weststellingwerf. Infrastructurele en herinrichtingsprojecten binnen Bestemming Noordwolde hebben bijgedragen aan de verfraaiing en verkeersveiligheid van het dorp.

 

Bron: www.weststellingwerf.nl

 

 

Bron: Persbericht gemeente Weststellingwerf